CEREC AC tehnologija

Sa zadovoljstvom moemo da Vam ponudimo najsavremeniju tehnologiju u oblasti stomatoloke protetike.
Re? je o CEREC,CAD /CAM,3D tehnologiji u izradi kerami?kih nadoknada... detaljnije


Preuzmite info-paket cenovnik

Dental Studio
Takovska 58, Beograd
tel:(011) 329 32 40
mob:(060) 329 32 40
stomatolog@dentalstudio.co.rs


Protetika

Ovo je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih zuba kao i rekonstukcijom postoje?ih u zdraviji i lepi zubni niz.
U naoj ordinaciji vam pruamo spektar protetskih usluga u zavisnosti od stanja i elja samog pacijenta.

Metalne kerami?ke krunice
Stomatoloka konvencionalna metoda protetskih nadoknada koje sadre metalni kor (kapicu) preko koje je nape?ena keramika odli?nog kvaliteta. Ova vrsta nadoknada se preporu?uje u bo?nom sektoru vie nego u prednjem, jer zbog metane kouljice ispod kerami?ke krune, refleksija svetlosti nije potpuna, pa u frontu ne daje zadovoljavaju?e estetske rezulatate, ali zato poseduje maksimalnu mehani?ku potporu.

Bezmetalne krunice
Savremena stomatologija svakim danom ide korak dalje u pronalaenju najboljih estetskih reenja za protetske nadoknade, tako da danas imamo ?itav niz najboljih i najkvalitetnijih materijala za protetske nadoknade, kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu. Metalna kouljica je zamenjena nekim od materijala - cirkonija, alumina, empres, zahvaljuju?i kojima je pove?ana transmisija svetlosti i prirodna refleksija, to rezultuje lepim i prirodnijim izgledom zuba.
Osim estetske privilegije, ove krunice pokazuju manju prijem?ljivost na plak, nema rizika od preosetljivosti pacijenta na neke metale a samim tim ni rizika od korozivnih procesa usled prisustva razli?itih metala u ustima.
U svakom slu?aju, bezmetalne protetske nadoknade su najbolji i najkvalitetniji metod izbora za Vas.

Totalne proteze

Parcijalne proteze

Skeletirane proteze sa ata?menima
Ukoliko je iz odre?enih tarapeutskih ili indikacijskih razloga pacijenta ugradnja implanta i rekonstrukcija zuba fiksnim nadoknadama nemogu?a pribegava se mobilnim protetskim nadoknadama, od kojih ova nudi maksimalni komfor za pacijenta, u smislu vakanja i odravanja oralne higijene.